3 juli 2014

Algemene beschouwing van de fractie PvdA, Gemeente Bellingwedde

De PvdA heeft al meerdere raadperiodes aangegeven dat stilstand achteruitgang is en vooruitgang is leven. Daarom heeft de PvdA in het verleden veel initiatief getoond om te investeren.


Investeren in bijvoorbeeld voor het behoud van een supermarkt in Bellingwolde, investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid door diverse bermen te verharden alsmede investeren in het mogelijk maken van de ontwikkeling van een zorgcentrum in Bellingwolde.

Bij veel van deze besluiten waren politiek partijen stevig tegen en hebben hier op basis van het creëren van emotie politiek een persoonlijk gewin bij behaald. De realiteit van nu is dat inwoners van Bellingwolde zeer tevreden zijn over de nieuwe supermarkt en onder de indruk zijn van het zorgcentrum.
Onze fractie is zeer verheugd over de positieve reacties uit Bellingwolde en voelen ons hierdoor gesterkt om onze koers te blijven voortzetten en ideeën voor het versterken van onze leefbaarheid en vitaliteit in de gemeente te blijven aandragen.

Voorzitter,
In de voorgaande algemene beschouwingen hebben wij aangegeven dat wij een gemeente zijn die voor belangrijke beleidskeuzes komt te staan. Beleidskeuzes die leiden tot financiële ombuigingen, maar ook beleidskeuzes die juist leiden tot investeringen ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Wij kunnen medio 2014 constateren dat door het college van het CDA, PvdA en VVD hier uitvoering aan wordt gegeven. Het college laat zien dat zij de decentralisaties voortvarend oppakt en de inwoners perspectief wil blijven bieden. Ook wil het college blijven investeren, investeren ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen, met als voorbeeld het hoefijzer II project.

Voorzitter, wij kunnen alleen maar constateren dat er weer een college zit die integraal werkt, eenheid uitstraalt, serieus is op de inhoud, maar bovenal ook plezier in het werk heeft en dit uitstraalt. Allemaal ingrediënten voor een stabiel bestuur.

Maar er zijn ook nog zorgen.
Zorgen over bijvoorbeeld Synergon. En als wij Synergon noemen, dan gaat het om de mensen.
Onlangs is het besluit genomen om de afdeling metaal te sluiten omdat deze afdeling negatieve cijfers laat zien van ca. EUR. 165.000,- per maand.
De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijnde de heer ‘tMannetje (Bellingwedde) en de heer Zwagerman (Oldambt) worden hier op een onaangename wijze mee geconfronteerd, maar een voorzitter van het dagelijks bestuur als de heer Hemmes die al veel langer meedraait is te verwijten dat hij op geen goede manier uitvoering heeft gegeven als voorzitter van het dagelijks bestuur. Alleen al door een relatie te leggen tussen de participatie wet en de sluiting van de metaal afdeling is ronduit misleidend te noemen. Het zou Synergon goed doen als de voorzitter van het dagelijks bestuur aan zelfreflectie gaat doen en de eer aan zichzelf houd door op te stappen. Onze fractie heeft geen vertrouwen meer in de heer Hemmes.
Waar wij nu de focus op willen leggen is dat Synergon weer een positieve bedrijfsvoering krijgt en positieve cijfers laat zien en een Synergon die gereed wordt gemaakt voor de invoering van de participatiewet, waarbij de kwetsbare groep mensen centraal staat. Wij roepen het college dan ook op om hier voortvarend, maar ook zorgvuldig mee om te gaan.
Dan onze dorpsraden.
Voorzitter, het doet ons goed dat de vorming van dorpsraden gestalte heeft gekregen.
Dorpsraden zijn een belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente.
Daarom vinden wij het belangrijk dat er nu een duidelijke visie wordt gemaakt over de rol van de dorpsraden. Wij roepen het college dan ook op om uiterlijk in 2014 een visie uit te werken en deze voor te leggen aan de raad.

Voorzitter, onze fractie heeft nog een aantal wensen.
Wij vinden het zeer belangrijk dat mede door het sterk aanwezige draagvlak zowel onder de inwoners als de scholen in Bellingwolde er plannen worden opgezet en uitgewerkt voor het realiseren van één nieuwbouw samenwerkingsschool nabij de Meet.
Wij hopen dan ook dat wij spoedig hierover een raadsvoorstel tegemoet kunnen zien.

Voorzitter dan zijn er nog andere wensen die wij graag willen verkennen en willen realiseren ter versterking van onze leefbaarheid en veiligheid door bijvoorbeeld het aanbrengen van openbare verlichting tussen Bellingwolde en Blijham en vanaf Wedde naar de Wedderbergen en naar Wedderveer, zodat onze schoolgaande kinderen een veilige doorgang vanaf hun woning naar school hebben. Ook onze ouderen zijn vitaal, maar durven door de slecht onderhouden voetpaden niet meer bij de weg. Daarom zien wij graag een voorstel tegemoet van het college ter verbetering van het onderhoud aan voetpaden in onze dorpen.
De heropening van jeugdsoos Veendiep of eventueel het realiseren van een jeugdsoos in de Meet staat hoog op onze wensenlijst. Wel onder voorwaarden met goede begeleiding om overlast te beperken.

De Meet:
Voor de Meet is een stevige impuls nodig.
Onze fractie wil inzetten op een nieuwe voorgevel met een nieuw terras dat uitnodigend werkt om bij de Meet een kop koffie te drinken, te eten of zelf een feest te vieren.
De Meet verdient de uitstraling en onze inwoners verdienen daarbij een passende beheerder die ook de sfeer en uitstraling weer terug kan geven. Wij roepen het college dan ook op om dit voortvarend op te pakken.

Herindeling
Wij zien uit naar de zienswijzen op ons herindelingsontwerp. Een herindelingsontwerp die tot stand is gekomen met een breed draagvlak van onderaf. Wij zien ook uit naar de definitieve besluitvorming om een nieuwe gemeente Westerwolde te realiseren. Onze fractie gaat voor een prachtige en toekomstbestendige gemeente Westerwolde. Gezamenlijk als Vlagtwedde en Bellingwedde stralen wij alle vertrouwen uit met als gevolg dat de zelfs de provincie, tweede kamer en tot eerste kamer ons alleen nog maar kan ondersteunen.

Voorzitter, wij feliciteren zowel Vlagtwedde als Bellingwedde met het verkrijgen van het keurmerk Cittaslow.

Voorzitter, leden van de raad, college en belangstellenden, ik sluit wederom af ….

De koers van de PvdA blijft één van kansen zien, mogelijkheden zoeken en de durf hebben om te blijven investeren ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Als fractie van de PvdA beogen wij een toekomstbestendige, vitale en sociale plattelandsgemeente met leefbare dorpen.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Stienus Melis
fractievoorzitter