4 juli 2013

Algemene beschouwingen fractie PvdA Bellingwedde

Voorzitter, dames en heren van de raad, college en belangstellenden,

Vandaag staan alweer de laatste algemene beschouwingen voor deze raadsperiode op onze raadsagenda. Een raadsperiode met een start van een coalitie en college met goede intenties. Vervolgens door een breuk in deze coalitie een nieuwe coalitie die als gelegenheidscoalitie is te typeren. Wij kijken dan ook nu al terug op een bijzondere raadsperiode. In de voorgaande algemene beschouwingen hebben wij aangegeven dat wij een gemeente zijn met zorgen. Een gemeente die voor belangrijke beleidskeuzes komt te staan. Beleidskeuzes die leiden tot financiële ombuigingen, maar ook beleidskeuzes die juist leiden tot investeringen ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Wij kunnen medio 2013 wederom alleen maar constateren dat door het college hieraan geen uitvoering is gegeven. Het college kiest wederom voor lastenverzwaringen als sluitpost van de begroting. De gekozen beleidsrichting is te typeren als ‘op de winkel passen’ en vooral geen perspectief bieden.

En dan de onderhanden projecten. Het college heeft alleen maar projecten onderhanden waarover in de vorige periode besluitvorming heeft plaatsgevonden of projecten die door het vorige college al in voorbereiding waren gegeven. Vervolgens zien we collegeleden spreken bij de feestelijke openingen van projecten waar ze zelf op tegen waren. Als voorbeeld de opening van het museum in Bellingwolde, alsmede de start bouw van een zorgcentrum in Bellingwolde. Wij noemen dit ‘pronken met andermans veren’.

Voorzitter,
Juist in deze periode van zorgen is er behoefte aan een daadkrachtig college en aan een collegiaal bestuur.
Een college die eenheid uitstraalt, een visie heeft en dit ook overtuigend uitdraagt, maar ook een coalitie met een duidelijke visie en die een perspectief biedt aan onze inwoners en die hier naar handelt.

Voorzitter, er is een schrijnend tekort aan ambitie, initiatief en daadkracht. Juist nu, in een periode dat het financieel scherper moet, een periode dat wij als gemeente meer taken en verantwoordelijkheden krijgen, missen wij een duidelijke visie een heldere strategie en een duidelijk perspectief van de coalitie en van het college. Als PvdA maken wij ons hier zorgen over.

Voorzitter,
Het zal u niet verbazen dat onze speerpunten nog steeds actueel zijn. Als PvdA willen wij ons maximaal inzetten in het borgen van kwalitatief goed onderwijs gekoppeld aan toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook het behoud van vitale kernen in relatie tot de krimp (met krimp als kans) en behoud van leefbaarheid in deze kernen, met als voorbeelden de revitalisering van dorpskern wedde, dorpsplan Blijham, heropening van jeugdsoos Veendiep zijn speerpunten van ons.

De koers van de PvdA blijft één van kansen zien, mogelijkheden zoeken en de durf hebben om te blijven investeren ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Voorzitter, leden van de raad, college en belangstellenden, ik sluit wederom af ….

Als fractie van de PvdA beogen wij een toekomstbestendige, sociale plattelandsgemeente met leefbare dorpen. Wij hopen dat de inwoners ons hierin willen ondersteunen en zien de komende verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Stienus Melis
fractievoorzitter