11 februari 2014

Gemeentelijk herindeling

GEMEENTE VAN 100.000 INWONERS IS NIET DE OPLOSSING IN OOST-GRONINGEN

 

Wedde – De PvdA afdeling Bellingwedde is van mening dat één grote gemeente ‘Zuidoost Groningen’ met 100.000 inwoners niet de oplossing is voor de problematiek in de regio. De partij ziet meer in een gemeente Westerwolde die moet ontstaan na samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit is conform het unanieme besluit van beide gemeenteraden op 28 januari 2014.

Op 6 februari 2014 is het rapport Grenzeloos Gunnen II gepresenteerd met als advies dat er één gemeente ‘Zuidoost Groningen’ gevormd zou moeten worden. Deze gemeente zou ontstaan  door samenvoeging van Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde. De conclusies die door de commissie worden getrokken zijn volgens de PvdA niet of nauwelijks onderbouwd en enkel gebaseerd op verwachtingen en meningen.

 

Een gemeente ‘Westerwolde’ zou volgens de commissie onvoldoende toekomstbestendig zijn. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zou onvoldoende robuust zijn en de afhankelijkheid van samenwerking met andere gemeenten maakt ‘Westerwolde’ kwetsbaar. De commissie constateert dat bij omliggende gemeenten geen draagvlak bestaat voor een gemeente ‘Westerwolde’. Buurgemeenten geven aan dat zij de filosofie van ‘Westerwolde’ niet uitvoerbaar achten. Hiermee geeft de commissie Jansen nadrukkelijk aan dat omliggende gemeenten de inwoners van Bellingwedde en Vlagtwedde een gemeente ‘Westerwolde’ niet gunnen.

 

De PvdA deelt de mening dat opschaling noodzakelijk is om de bestuurskracht te bevorderen. Een opschaling tot 100.000 inwoners draagt echter niet bij aan een draagbare afstand tussen overheid en burger. Juist het overbrengen van een groot aantal taken en bevoegdheden van het Rijk en de provincies naar de gemeenten vraagt een lokaal bestuur en politiek die dicht bij de burgers staat.

 

In de voordracht van de provincie staat duidelijk dat de regionale economie één van de kerntaken van de provincie is. Hier ligt dan ook een zeer belangrijke taak voor de provincie. In Groningen is een groot tekort aan banen waardoor veel inwoners noodgedwongen thuis zijn en nauwelijks perspectief hebben. Velen leven hierdoor in een sociale, maatschappelijke en economische achterstand. Veel van deze inwoners maken gebruik van de sociale werkvoorzieningschappen, jeugdzorg en voedselbanken. Dit geeft een extra belasting op het sociale domein waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Wil men deze vicieuze cirkel doorbreken dan moet de provincie haar kerntaak op regionale economie goed uitvoeren en extra banen creëren in de provincie Groningen. Deze kerntaak kan niet gedelegeerd worden naar de gemeenten.

 

Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) heeft aangegeven achter het advies voor een herindeling van Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Pekela en Veendam te staan. De PvdA Bellingwedde gelooft niet in een opgelegde democratie van bovenaf, maar in een democratie die van onderaf komt.  Daarom is de PvdA vóór een gemeente ‘Westerwolde’. Een gemeente met zeer veel draagvlak onder de inwoners waar de lokale politiek en lokaal bestuur dicht bij de inwoners en burgers staat.

 

Westerwolde II