10 juni 2013

Ledenvergadering voor herindeling en tegen megastallen

Op 10 juni 2013 was er in Zaal 12 in Vlagtwedde een Algemene Ledenvergaderingen van de PvdA-afdelingen Vlagtwedde en Bellingwedde. Er waren ruim dertig leden aanwezig.

Er stonden twee thema’s op de agenda. De discussie was gericht op het bepalen van een voorlopig standpunt in het licht van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De leden ontvingen twee maal een uitnodiging en kort voor de vergadering nog enkele stukken ter informatie. Bij de discussie over de megastallen was ons Statenlid Bert Dieters als gastspreker aanwezig.

Bij de discussie werd het landelijk partijstandpunt en de voorzet van de werkgroep verkiezingsprogramma PvdA Oost-Groningen betrokken. De discussie spitst zich toe op de grootte van de bouwblokken voor stal en boerderij. Omdat de intensieve veehouderij van kippen en varkens als sterk aan banden is gelegd gaat het vooral over het melkvee. De provincie wil bouwblokken tot 4 ha toestaan en zal daar voorwaarden aan gaan verbinden op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Het staat gemeenten echter vrij om binnen de gemeente een lager maximum te hanteren. Een enkel lid pleit voor het toestaan van grote stallen, onder andere omdat die innovatie ten goede zal komen. Anderen wijzen op de gevaren voor de volksgezondheid, de aantasting van de omgeving, het dierenwelzijn met grote aantallen en zonder weidegang en de geringe werkgelegenheid. Een peiling wijst uit dat de overgrote meerderheid voorstander is van de beperking van de bouwblokken voor vee tot 1,5 en in sommige gevallen wellicht 2 ha. Dat betekent dat dit standpunt in de conceptverkiezingsprogramma’s nader uitgewerkt zal worden.

Over de toekomst van onze gemeenten werd meegesproken door onze fractievoorzitter in Provinciale Staten, Romke Visser. Ook onze fractievoorzitters uit Vlagtwedde en Bellingwedde waren zeer actief in de discussie. Een belangrijke bron van informatie is het rapport van de commissie Jansen: Grenzeloos Gunnen. Hierin gaat het zowel over het heden als over de toekomst. Er komen veel taken op ons af, onder andere op het gebied van de Jeugdzorg en de AWBZ. Kleinere gemeenten hebben niet de expertise in huis om die op zich te nemen. Dat betekent dat er weer samenwerkingsverbanden moeten worden opgezet. En evaluatie leert die een warboel aan netwerken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten opleveren. Bovendien ontbreekt het dan aan democratische controle. Maar we zien ook dat er bij de bevolking vrees bestaat voor een grotere afstand tot het bestuur en hogere kosten. Dat moeten we serieus nemen en we moeten vooral inzetten op een goede per dorp opgezette burgerparticipatie. Maar we moeten wel duidelijk zijn.

Er wordt primair ingezet op een herindeling waarbij Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal zijn betrokken. Van daar uit kan eventueel verder worden gekeken. Bellingwedde kijkt daarbij nadrukkelijk ook naar Oldambt.

Aan het slot van de discussie wordt gevraagd wie er geen heil ziet in een gemeentelijke schaalvergroting. Niemand deelt dat standpunt. Dat betekent dat wat onze ledenvergadering betreft er nader gedacht en gesproken kan worden over een gemeentelijke schaalvergroting in onze regio.