05.1 – Lokaal sociaal beleid – Werk en Inkomen

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Langdurige werklozen (en anderen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt) met een strakke persoonlijke en intensieve begeleiding worden begeleid naar werk. Mensen die zich, ondanks begeleiding en training, onttrekken aan werk, worden gekort op hun uitkering.
  • Werkloze jongeren zonder startkwalificatie in de gelegenheid worden gesteld deze alsnog behalen.
  • Mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces effectiever motiveren voor het vrijwilligerswerk. Dit kan door intensieve gebruikmaking van de “vrijwilligers vacaturebank” door zowel vrijwilligers als ook verenigingen.
  • Er effectiever wordt omgegaan met de “vrijwilligers vacaturebank”.
  • Alleenstaande ouders die een bijstanduitkering ontvangen laten deelnemen aan (parttime) re-integratietrajecten. De gemeente draagt bij aan de kosten van kinderopvang.
  • De bijstand is bedoeld als tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die niet in staat zijn een inkomen te verwerven. Om een voldoende maatschappelijk draagvlak te behouden voor bijstandsverlening, worden oneigenlijk gebruik en fraude actief aangepakt.
  • Mensen die ondanks alle inspanningen langer dan drie jaar in de bijstand zitten, in aanmerking komen voor een financiële toeslag.
  • Het kwijtschelden van gemeentelijke lasten voor mensen met een inkomen van 115% van de bijstandsnorm gehandhaafd blijft.
  • Een goede schuldhulpverlening noodzakelijk is en blijft.
  • Er voldoende werk- en stageplekken gecreëerd worden. Hiervoor is zowel het bedrijfsleven als de lokale overheid belangrijk. Gezamenlijk hebben zij de verantwoordelijkheid om arbeidsplaatsen te scheppen en te behouden. Daartoe maakt de gemeente prestatieafspraken met het bedrijfsleven. De gemeente heeft hierbij zelf een voorbeeldfunctie door tenminste 10% van de bestaande personeelsformatie aan stageplaatsen toe te voegen. Uitkeringsgeld kan worden ingezet om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om jongeren te begeleiden en in dienst te nemen.