05.2 – Lokaal sociaal beleid – Zorg

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Er minimaal één gemeentelijk zorgloket blijft in de gemeente Bellingwedde waar burgers voor deskundige informatie en hulp over wonen, welzijn en zorg terecht kunnen.
  • Dit zorgloket voor iedereen herkenbaar, laagdrempelige en (digitaal) toegankelijke dienstverlening is. Zowel op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit loket dient alom bekendheid te geniet en waarheen doorverwijzing op simpele en doeltreffende manier kan gebeuren.
  • Door scholen gesignaleerd wordt welke kinderen door financiële problemen niet meer mee kunnen doen aan normale sociale en buitenschoolse activiteiten.
  • De WMO-adviesraad criteria blijft aangeven om de WMO optimaal te laten functioneren.
  • Er geen geld dat bedoeld is voor de zorg verloren gaat aan bureaucratie.
  • Er samen met belangengroeperingen en adviesorganen een goede en adequate invulling gegeven moet worden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Het terugdringen van iedere vorm van huiselijk geweld extra aandacht verdient.
  • Het overbodig maken van een voedselbank in onze gemeente hoge prioriteit heeft. Dit kan gebeuren door het doorverwijzen van de gebruikers naar het gemeentelijk loket voor hulpverlening.
  • Ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving blijven wonen. Goed georganiseerde steunstees kunnen hier een hulpmiddel bij zijn.