08 – Financieel beleid

De PvdA wil in de komende periode het beleid aanpassen op de nieuwe financiële situatie. Wij zullen nog meer dan anders kritisch kijken naar nieuw beleid waarbij wij ons de vraag stellen “wat kost het en wat levert het op”. Verder streven wij naar een zo laag mogelijke lastendruk voor onze inwoners en hanteren daarbij het uitgangspunt dat de sterkste schouders het meest kunnen dragen.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Bellingwedde financieel gezond blijft.
  • De lastendruk voor de bevolking in principe niet meer dan trendmatig zal stijgen.
  • Er een financiële buffer moet zijn om eventuele tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
  • De laagste inkomens zoveel als mogelijk worden ontzien o.a. door het kwijtscheldingsbeleid.
  • Er voldoende middelen zijn voor cofinanciering van (grote) projecten.
  • De door de gemeente gesubsidieerde instellingen en organisaties jaarlijks worden getoetst op doelmatig gebruik van middelen en het bereiken van beoogde effecten.
  • Er zorgvuldig dient te worden omgegaan met de beschikbare financiële middelen. De rekenkamercommissie zal ingezet worden bij twijfels over de financiering van grote projecten.