02 – Landbouw

Bellingwedde is een plattelandsgemeente. Om het groene karakter van de gemeente te behouden willen wij stimuleren dat de landbouw in onze gemeente rendabel blijft.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • We initiatieven stimuleren, die leiden tot het verder doorontwikkelen van de landbouw, alsmede een verdere verduurzaming van de agrarische sector.
  • Op basis van concrete plannen het ruimtelijk beleid van de gemeente inspeelt op nieuwe ontwikkelingen, door planologisch maatwerk te leveren. Aanpassing van agrarische bouwblokken moet daarbij mogelijk zijn.
  • Er geen intensieve veehouderij plaats vindt.
  • De relatie tussen landbouw, natuur en landschap wordt bevorderd. Het project “bescherming Grauwe Kiekendief” is een voorbeeld dat navolging verdient, zomede het zaad zaaien van wilde bloemen langs akkerranden, zoals in Zeeland.
  • Afzet van hoogwaardige streekgebonden producten onder erkend label wordt gestimuleerd.
  • Het bouwen van mestbassins in het buitengebied mogelijk moet zijn. Dit om overlast tegen te gaan in het binnengebied.

Vrijkomende agrarische bebouwing een nieuwe bestemming krijgt. Dit om verpaupering tegen te gaan.