Standpunten

Zoeken

01 – Openbare orde en veiligheid

De PvdA zet de komende periode in op het grote belang van preventie. Opvoedingsondersteuning is cruciaal daar waar ouders tekortschieten. De PvdA wil maatregelen nemen tegen mensen die voor woonoverlast zorgen.

Lees verder

02 – Landbouw

Bellingwedde is een plattelandsgemeente. Om het groene karakter van de gemeente te behouden willen wij stimuleren dat de landbouw in onze gemeente rendabel blijft.

Lees verder

03 – Natuur & Landschap

Het landschap, de beeldkwaliteit en de natuur van Bellingwedde zijn bepalend en verdienen bescherming.

Lees verder

04 – Economisch beleid

Werk is erg belangrijk voor mensen. Het verschaft niet alleen inkomen, maar draagt ook bij aan eigenwaarde en sociale contacten. Werk houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Wij blijven ons inzetten voor het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid. Juist in deze economische donkere dagen vraagt dit een extra opgave.

Lees verder

05.1 – Lokaal sociaal beleid – Werk en Inkomen

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

Lees verder

05.2 – Lokaal sociaal beleid – Zorg

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

Lees verder

05.3 – Lokaal sociaal beleid – Welzijn

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

Lees verder

06 – Openbaar Bestuur

Het bestuur van onze gemeente moet toegankelijk, respectvol en integer handelen. Bovendien moet er voortdurend worden gecommuniceerd met alle betrokkenen. Wij staan voor een helder openbaar bestuur. Een bestuur dat luistert naar zijn burgers en hen helpt als ze hulp nodig hebben. Een geloofwaardig bestuur, dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Een bestuur dat alleen regels stelt waar dat echt moet en ook kan. Een bestuur dat dan ook bereid is de gestelde regels daadwerkelijk te handhaven. De beperkte middelen, waarover de gemeente beschikt enerzijds en de taken en ambities anderzijds zijn niet met elkaar in evenwicht. Om onze beleidsdoelen te realiseren biedt het aangaan van een intergemeentelijke samenwerkingsverband een duidelijke meerwaarde.

Lees verder

07 – Verkeer en vervoer

De PvdA zet op het terrein van verkeer in op verkeersveiligheid. Wij vinden dat burgers recht hebben op een veilige woonomgeving.

Lees verder

08 – Financieel beleid

De PvdA wil in de komende periode het beleid aanpassen op de nieuwe financiële situatie. Wij zullen nog meer dan anders kritisch kijken naar nieuw beleid waarbij wij ons de vraag stellen “wat kost het en wat levert het op”. Verder streven wij naar een zo laag mogelijke lastendruk voor onze inwoners en hanteren daarbij het uitgangspunt dat de sterkste schouders het meest kunnen dragen.

Lees verder

09.1 – Wonen – Volkshuisvesting

De PvdA kent als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat het aan moet sluiten bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners.

Lees verder

09.2 – Wonen – Ruimtelijke zaken

De PvdA kent als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat het aan moet sluiten bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners. Als Partij van de Arbeid gaan wij voor een goed bestuur van onze prachtige plattelandsgemeente Bellingwedde. Wij zijn een betrouwbare partij, we zeggen wat we willen, we doen wat we zeggen en we leggen uit wat we doen. Wij nemen de verantwoordelijkheid graag op ons om onze mooie plattelandsgemeente samen met de burgers te onderhouden, te ontwikkelen en te promoten.

Lees verder

10.1 – Onderwijs

Goed onderwijs wordt steeds belangrijker om volwaardig mee te kunnen draaien in de samenleving. Kinderen zijn de toekomst, dus goed onderwijs is van essentieel belang voor de toekomst van onze kinderen. Scholen kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan leefbare buurten. Wij zijn voorstander van brede scholen waarin verschillende voorzieningen onder één dak zijn gehuisvest.

Lees verder

10.2 – Kunst en Cultuur

Wij zijn voorstander van het behoud van de culturele waarden van onze gemeente, wij vinden het belangrijk dat ook onze kinderen deze waarden meekrijgen en behouden. Musea, culturele organisaties, activiteiten en objecten zullen wij daar waar mogelijk ondersteunen. Hierbij vinden wij het van belang dat onze vrijwilligers alle medewerking krijgen. De vrijwilligersverzekering, initiatief van onze partij, is hier van groot belang

Lees verder

10.3 – Sport

Het is goed om het belang van sport te benadrukken, immers sport is gezond voor lichaam en geest. Sport is niet alleen gezond voor de individuele mens,het functioneert ook als sociaal bindmiddel. Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect.

Lees verder

11 – Jeugd en jongeren

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien. Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Toch zijn er jongeren die, soms al op erg jonge leeftijd, in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis ruzie is, of omdat ouders in gebreke blijven bij hun opvoedende taken.

Lees verder

12.1 – Toerisme

De gemeente Bellingwedde is uitermate geschikt voor toerisme. De PvdA wil alle initiatieven die het verder doorontwikkelen van toeristische en recreatieve ontwikkelingen mogelijk maken stimuleren.

Lees verder

12.2 – Milieu

Een mooie plattelandsgemeente gedijt niet zonder een schoon milieu. Voor ons is dat een voortdurend punt van aandacht, bij wijziging van bestemmingsplannen, bij aanvraag voor bouwvergunningen en bij het organiseren van activiteiten. Ook de manier waarop wij omgaan met ons afval hoort daarbij.

Lees verder